Wyniki MR a zaburzenia pamięci

Mama 50 lat, wyniki IgM i IgG w kierunku boreliozy dodatnie, znacznie podwyższony poziom żelaza. Duże trudności w zapamiętywaniu i niewyjaśniona utrata wagi. Czy poniższy opis MR może wskazywać na neuroboleriozę?
Badanie MR mózgowia, sekwencje TSE, SE, obrazy T1-, T2-zal, T2-tirm dark fluid fsat i T1-zal GAD,
DWI i ADC w trzech płaszczyznach wykazało:
-pojedyncze drobne położone w istocie białej obu półkul mózgu podkorowo i przy rogach czołowych
komór bocznych, ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zal. i T2-tdf najprawdopodobniej o
charakterze naczyniopochodnym/demielinizacyjnym
-w okolicy trójkątów komór bocznych strefy słabo podwyższonego sygnału w obrazach T2-zal. T2-tdf;
do obserwacji
-półkule mózgu i móżdżku bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego;
-pień mózgu prawidłowy;
-układ komorowy nieposzerzony, z akcentacją rogów skroniowych komór bocznych
-struktury środkowe nie przemieszczone
-przestrzenie przymózgowe w normie;
-akcentacja przestrzeni płynowych okołomóżdżkowych, cechy zaniku
-okolica siodła tureckiego bez widocznych zmian
-kompleksy nerwów VII i VIII nieposzerzone, prawidłowo otoczone płynem w przewodach słuchowych
wewnętrznych.

Emilia 2018-01-08, 09:17