Forum neurologiczne » Neurologia » Interpretacja opisu MR

Interpretacja opisu MR

Bardzo proszę o interpretacje badania MR bo nic z niego nie rozumiem...
Badanie MR wykonane w sekwencjach T2FSE, T1SE przed i po kontraście, FLAIR DWI,T2*GRE, 3DCube, 3DT1 przed i po kontraście w trzech płaszczyznach. Poprzednie badania MR do porównania z roku 2012 i 2016. Od pierwszego badania widoczna zmniejszona objętość móźdźku jako całości i pnia mózgu- hipoplazja? Jednak stopień poszerzenia rowków móżdżku zwiększył się. Obecnie stwierdzam również korowo-podkorowy zanik struktur nadnamiotowych z poszerzeniem rowków i układu komorowego, zmniejszeniem objętości istoty białej i ciała modzelowatego. Nieukończona mielinizacja wokół komór bocznych. Nerwy wzrokowe i ich skrzyżowanie wąskie, wydają się węższe niż poprzednio. Układ komorowy nieprzemieszczony. Nie uwidoczniono ognisk pokrwotocznych, ani cech krwawienia do tkanki mózgowej. Nie uwidoczniono obszarów restrykcji dyfuzji. Przysadka mózgowa położona w obrębie siodła tureckiego z widoczną częścią nerwową i gruczołową. Wymiary ok. 11,6 mm/4,7 mm/6,7 mm. Szypuła nieprzemieszczona. Nie stwierdza się ognisk patologicznych wzmocnienia kontrastowego. Spektroskopia z jąder podkorowyh- artefakty ruchowe, niediagnostyczna. Ponadto przyścienne zgrubienia śluzówki w zatokach obocznych nosa, skrzywiona przegroda nosowa.

Wnioski: w porównaniu z badaniem poprzednim z roku 2016 zwraca uwagę zmniejszenie objętości mózgowia- cechy zaniku korowo-podkorowego. Pozostałe struktury mózgowia- obraz podobny jak w badaniu poprzednim.

Mag 2017-12-08, 12:27