Forum neurologiczne » Neurologia » Czy ktoś mógłby zinterpretować badanie MR

Czy ktoś mógłby zinterpretować badanie MR

W istocie białej prawego płata czołowego pojedyncza,niewielka,nieprawidłowa zmiana wysokosygnałowa w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedkrwiennym lub demielinizacyjnym.Ciało modzelowate kształtne o prawidłowej morfologii sygnału.Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.W obrębie struktur wewnączczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.Nie stwierdzono objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
Wpuklanie się zbiorników nadsiodłowych w kierunku siodła tureckiego- zespół pustego siodła.
Uogólnione poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej o charakterze zanikowym.

Co mi grozi ?

Robert 2017-12-23, 12:26